Menu:

Advocate law  assistance          Advokāta pakalpojumi         Помощь адвоката

Advocate perfoms Ph.d. level law assistance service

Picture
Experienced lawyer provides assistance in obligations disputes, damages & losses  and in trials vs state institutions and municipal bodies based on  unfair administration, perversity, wrong decisions and illegal actions. Apply to European court of Human rights and representation possible.
     Agreement draft analysis, risk determination, contract drafting.
     Conflict mediation and analysis.
     Business clashes in depth understanding.
     In some cases it is possible legally  to cut significantly court fee and  and trial shortage up to 1,5 - 2 months. Our advice will save your money.
     We operate with papers in Latvian and Russian too.
     Reasonable prices.

Advokāts - tiesību zinātņu doktors - sniedz kvalificētu juridisko palīdzību

     Jurists ar plašu pieredzi palīdzēs risināt saistību neizpildes un zaudējumu problēmas, kā arī konfliktus ar valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, pret šo iestāžu netaisnīgiem lēmumiem vai faktisko rīcību, tiesību uz labu pārvaldību aizskārumiem. Sūdzības sagatavošana un iesniegšana Eiropas cilvēktiesību tiesā, pārstāvība tiesā. Pamatīgas zināšanas starptautisko tiesību jomā.
     Līgumu izvērtēšana, kritisko punktu noteikšana saistību tekstos, līgumu sagatavošana atbilstoši Jūsu vajadzībām.
     Konfliktsituāciju analīze, pārstāvniecība pārrunās.
     Nozīmīga pieredze darbā ar komersantiem, biznesa vajadzību dziļa izpratne.
     Atsevišķos gadījumos ir iespējama būtiska tiesāšanās legāla paātrināšana - līdz pat 1,5-2 mēnešiem līdz izpildraksta saņemšanai, kā arī tiesas nodevas vairākkārtīga samazināšana. Mūsu padomi var mazināt Jūsu izdevumus.
     Izskatam dokumentus latviešu, krievu, ka arī angļu valodā. Varat iesniegt strīdus arī ar ārzemju kompānijām un fiziskām personām.
     Samērīgas cenas: no 25 LVL (ieskaitot PVN) stundā vai no 190 LVL (ieskaitot PVN) par tiesas instanci atkarībā no lietas sarežģītības pakāpes un apjoma.


Адвокат - доктор юридических наук - окажет квалифицированную правовую помощь

     Специалист с большим опытом окажет помощь в спорах по взаимным обязательствам, ущербу, а также в конфликтах с госучреждениями по мотивам их несправедливых решений и действий. Подача жалобы в Европейский суд по правам человека, ведение дела от Вашего имени. Основательные знания международного права.
     Анализ договоров, поиск ловушек, составление договоров под Ваши потребности.       
     Анализ конфликтных ситуаций, медиация.
     Весомый  опыт работы с предпринимателями и понимание бизнес-конфликтов.
     В отдельных случаях возможно существенное легальное ускорение  дела по невыплаченным долгам и другим обязательствам (вплоть до 1.5 - 2 месяцев до получения исполнителного листа), a также многократное понижение судебной пошлины. Наши советы могут помочь Вам снизить  затраты.
     Рассматриваем документы на русском, латышском, а также на английском языках, можно обращаться и по спорам с иностранными компаниями и физическими лицами.
     Цена разумные: от 25 латов в час (включая ндс) или от 190 латов (включая ндс) за судебную инстанцию в зависимости от сложности и объема дела.